Перелік конкурсних предметів при вступі до університету

konkurs predmet

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали  сертифіката(ів) зовнішнього    незалежного    оцінювання    (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів, визначених  Переліком конкурсних предметів.

Мінімальна кількість балів сертифіката з визначених предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання в Університеті для здобуття ступеня бакалавра становить 100 балів. Конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право».
 
Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.

Співбесіда для вступників, які мають право вступу за співбесідою на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра (відповідно до Умов прийому), складається  за  програмою  зовнішнього    незалежного    оцінювання із  загальноосвітнього предмета: математика (для спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека»), історія України (для спеціальностей 081 «Право», 232 «Соціальне забезпечення»).

 

konkurs predmet

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали  сертифіката(ів) зовнішнього    незалежного    оцінювання    (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів, визначених  Переліком конкурсних предметів.

Мінімальна кількість балів сертифіката з визначених предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання в Університеті для здобуття ступеня бакалавра становить 100 балів. Конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право».
 
Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.

Співбесіда для вступників, які мають право вступу за співбесідою на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра (відповідно до Умов прийому), складається  за  програмою  зовнішнього    незалежного    оцінювання із  загальноосвітнього предмета: математика (для спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека»), історія України (для спеціальностей 081 «Право», 232 «Соціальне забезпечення»).

 

Конкурсний відбір вступників при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого спеціаліста

       Перелік конкурсних предметів

 

 1. Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зараховуються:
  - результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури;
  - результати фахового вступного випробування.
  Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра (крім спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування») зараховується:
  - результати фахового вступного випробування.
  Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. За умови рівності конкурсного балу у списку рекомендованих до зарахування розташовуються відповідно до значення середнього балу додатка до диплома молодшого спеціаліста.
 2. Для конкурсного відбору вступників, що вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться додаткове вступне випробування у формі співбесіди, за результатами якої атестаційна комісія приймає рішення про допуск/не допуск вступника до подальшого проходження фахового випробування. У  випадку,  якщо вступник  не  склав  додаткового вступного випробування у вигляді співбесіди,  він  втрачає  право брати учать у конкурсному відборі на дану спеціальність (освітню програму).
 3. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів за результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та результатами фахового випробування для спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Конкурсний бал формує результат фахового випробування (крім спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування»). Для такої категорії осіб обов’язковим є виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання з метою ліквідації академічної різниці.
 4. Університет має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому.
 5. Університет має право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)  на другий курс в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до поданих заяв. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ВСТУПНИКІВ ПРИ ПРИЙОМІ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра зараховуються:

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими Правилами пройому та Умови прийому);
 • результати фахового вступного випробування.

 

Результати єдиного вступного іспиту зараховуються (за заявою вступника) як результати вступного іспиту з іноземної мови під час вступу на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту.

Для вступників за освітнім ступенем магістр результати фахового вступного випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

 

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у вигляді співбесіди з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

 

За результатами співбесіди атестаційна комісія приймає рішення про допуск/не допуск вступника до подальшого проходження фахового випробування або вступного іспиту з іноземної мови. У випадку, якщо вступник не склав додаткового вступного випробування у вигляді співбесіди, він втрачає право брати учать у конкурсному відборі на дану спеціальність (освітню програму).

 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту або вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (за 20-бальною шкалою).

Середній бал диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 20-бальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5 з округленням до десятих.

У разі, якщо оцінки у дипломі виставлені за 5-бальною шкалою, середній бал диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому за 5-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 20-бальну шкалу шляхом множення на коефіцієнт 4.